Pranašas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Pranašas – žmogus, galintis (nu)matyti ateitį arba perteikiantis tautai žinią iš Dievo.

Judaizme

Kaip tikima judaizme, pranašas yra gerokai daugiau nei vien žmogus, galintis numatyti ateitį.

Paprastais žodžiais tariant, pranašas yra Dievo žinianešys, žmogus, kurį Dievas pasirinko, kad kalbėtų Jo vardu ir perduotų žinią ar mokymą. Pranašai buvo sektini šventumo, erudicijos ir artimumo Dievui pavyzdžiai, nustatantys normas visai bendruomenei.

Pranašą reiškiantis hebrajų kalbos žodis „navi“ (Nun-Beit-Yod-Alef) kyla iš termino „niv sefatayim“, kuris reiškia „lūpų vaisius“. Šis terminas pabrėžia pranašo kaip kalbėtojo vaidmenį.

Talmudas moko, kad yra buvę šimtai tūkstančių pranašų: dukart tiek, kiek Egiptą palikusių žmonių, o pastarųjų buvo 600 000. Tačiau dauguma pranašų perdavė žinias, kurios buvo skirtos tiktai jų kartai, tad apie juos nebuvo rašoma.

Pranašas nebūtinai turi būti vyras. Tanache užrašyti pasakojimai apie septynias pranašes. Kaip teigia Talmudas, Saros pranašiški sugebėjimai buvo geresni nei Abraomo.

Pranašas nebūtinai turi būti žydas. Talmudas teigia, kad yra buvę pranašų tarp gojų (nežydų). Iš tokių pranašų geriausiai žinomas Bileamas, kurio istorija aprašyta Skaičių knygos 22 skyriuje. Visgi jie nebuvo taip iškelti kaip Izraelio pranašai (ką ir parodo Bileamo istorija). Kai kurie iš pranašų (pvz., Jona) buvo siųsti su misija kalbėti gojams.

Pagal kai kuriuos požiūrius, pranašystė nėra dovana, pasirinktinai suteikta žmonėms; veikiau tai yra asmens dvasinio ir etinio tobulėjimo kulminacija. Kai asmuo pasiekia pakankamą dvasinio ir etinio tobulumo lygį, Šekina (Dieviškoji Dvasia) nusileidžia ilsėtis ant jo ar jos. Panašiai pranašystės dovana palieka žmogų, jei šis nutolsta nuo dvasinio ir etinio tobulumo.

Didžiausias iš pranašų buvo Mozė. Sakoma, kad Mozė pamatė visą Torą, įskaitant Pranašus ir Raštus, kurie buvo parašyti praėjus šimtams metų. Visos vėlesnės pranašystės paprasčiausiai buvo išraiška to, ką Mozė jau buvo matęs. Taigi, mokoma, jog Pranašuose ir Raštuose niekas negali prieštarauti Mozės raštams, nes visa tai Mozė buvo pamatęs iš anksto.

Talmudas teigia, kad pranašų raštai nebebus būtini Būsimajame Pasaulyje, nes tą dieną visi žmonės bus protiškai, dvasiškai ir etiškai tobuli, visi turės pranašystės dovaną.

Pranašai judėjų Raštuose

Žemiau pateiktas pranašų sąrašas, paremtas Talmudu ir Raši.

 • Abraomas - (Pr 11:26 - 25:10)
 • Izaokas - (Pr 21:1 - 35:29)
 • Jokūbas - (Pr 25:21 - 49:33)
 • Mozė - (Iš. 2:1 - Įst. 34:5)
 • Aaronas - (Iš. 4:14 - Sk. 33:39)
 • Jozuė (Jošua) - (Iš. 17:9 - 14, 24:13, 32:17 - 18, 33:11; Sk. 11:28 - 29, 13:4 - 14:38; 27:18 - 27:23, Įst. 1:38, 3:28, 31:3, 31:7 -Jozuės 24:29)
 • Finehas - (Iš. 6:25; Sk. 25:7-25:11; Sk. 31:6; Joz. 22:13 - Joz. 24:33; Teisėjų 20:28)
 • Elkana - (I Samuelio 1:1 - 2:20)
 • Elis - (I Samuelio 1:9 - 4:18)
 • Samuelis - (I Samuelio 1:1 - I Samuelio 25:1)
 • Gadas - (I Sam 22:5; II Sam 24:11-19; I Met 21:9-21:19, 29:29)
 • Natanas - (II Sam 7:2 - 17; 12:1 - 25)
 • Dovydas - (I Sam 16:1 - I Karalių 2:11)
 • Saliamonas - (II Sam 12:24; 1 Karalių 1:10 - 11:43)
 • Jedojas - (II Met 9:29, 12:15, 13:22)
 • Imlos sūnus Michėjas - (I Karalių 22:8-28; II Met 18:7-27)
 • Abdijas - (I Karalių 18; Abdijo knyga)
 • Ahijas Šilojietis - (I Karalių 11:29-30; 12:15; 14:2-18; 15:29)
 • Hananio sūnus Jehuvas - (I Karalių 16:1 - 7; II Met 19:2; 20:34)
 • Odedo sūnus Azarijas - (II Met 15)
 • Levitas Jahazielis - (II Met 20:14)
 • Dodavahuvo sūnus Eliezeras - (II Met 20:37)
 • Ozėjas - (Ozėjo knyga)
 • Amosas - (Amoso knyga)
 • Michėjas Morešetietis - (Michėjo knyga)
 • Amocas (Izaijo tėvas)
 • Elijas - (I Karalių 17:1 - 21:29; II Karalių 1:10-2:15, 9:36-37, 10:10, 10:17)
 • Eliziejus (Eliša) - (I Karalių 19:16-19; II Karalių 2:1-13:21)
 • Amitajo sūnus Jona - (Jonos knyga)
 • Izaijas - (Izaijo knyga)
 • Joelis - (Joelio knyga)
 • Nahumas - (Nahumo knyga)
 • Habakukas - (Habakuko knyga)
 • Sofonijas - (Sofonijo knyga)
 • Ūrijas - (Jeremijo 26:20-23)
 • Jeremijas - (Jeremijo knyga)
 • Ezechielis - (Ezechielio knyga)
 • Šemajas - (I Karalių 12:22-24; II Met 11:2-4, 12:5-15)
 • Baruchas - (Jeremijo 32, 36, 43, 45)
 • Nerija (Barucho tėvas)
 • Serajas - (Jeremijos 51:61-64)
 • Machsėjas (Nerijos tėvas)
 • Agėjas - (Agėjo knyga)
 • Zacharijas - (Zacharijo knyga)
 • Malachi - (Malachijo knyga)
 • Mordechajas - (Esteros knyga)
 • Odedas (Azarijo tėvas)
 • Hananis (Jehuvo tėvas)

Pranašės

 • Sara - (Pr 11:29 - 23:20)
 • Mirjama - (Iš. 15:20-21; Sk. 12:1-12:15, 20:1)
 • Debora - (Teisėjų 4:1 - 5:31)
 • Ona - (I Sam 1:1 - 2:21)
 • Abigailė - (I Sam 25:1 - 25:42)
 • Hulda - (II Karalių 22:14-20)
 • Estera - (Esteros knyga)

Danieliaus knyga Tanache priskirta Raštams, o ne Pranašams. Pasak judaizmo, Danielius nėra vienas iš 55 pranašų. Nors jo raštuose esama ateities vizijų, tačiau, anot judėjų, jo misija nebuvo pranašo. Danieliaus vizijos niekada nebuvo skirtos paskelbti to meto žmonėms; jos buvo skirtos užrašyti ateities kartoms. Taigi, jos esančios Raštai, o ne pranašystės, atitinkamai ir priskirtos Raštams.[1]

Šaltiniai